Vývoj nové generace zápustkových výkovků z ultra-vysoce-pevných ocelí

Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_084/0009807

Program podpory: APLIKACE, OP PIK...více 

Spoluřešitelé: COMTES FHT a.s., Západočeská univerzita v Plzni

Projekt je zaměřen na vyvinutí nové skupiny zápustkových výkovků z ultra-vysoce-pevných ocelí, které umožní výrobu kovaných součástí s lepšími mechanickými a užitnými vlastnostmi. Pro výrobu výkovků bude potřeba menší množství materiálu, což vede k energetickým úsporám ve výrobě. Zároveň bude snížena produkce skleníkových plynů a CO2. Projekt umožní transfer vlastních poznatků zákl. výzkumu přímo do provozních technologií a tím vznikne nová generace výkovků s efektivnějším využitím materiálu.

Rozvoj vývojového centra VIVA

Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_243/0014503

Program: Potenciál, OP PIK...více 

Cíl projektu: Projekt se zaměřuje na rozvoj a rozšíření stávajících firemních kapacit výzkumu, vývoje a inovace, které byly vybudovány v rámci předchozích výzev programu Potenciál. Stejně jako předcházející projekty, bude i tento zaměřen zejména na oblast tváření včetně navazujících procesů a obrábění s důrazem na automatizaci a robotizaci.

FVE Kovárna VIVA - 87. budova

Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_138/0011565

Program: Úspory energie – Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu, OP PIK...více 

Cíl projektu: Využití elektrické energie z obnovitelných zdrojů povede ke snížení spotřeby energií, docílí snížení měrné spotřeby energií na hmotnost finálního produktu, což v konečném důsledku bude představovat zlepšení konkurenceschopnosti společnosti. Konečně projekt řeší i aspekt environmentální, který povede ke zlepšení pracovního prostředí.

Snížení obsahu TZL uvolňovaných do okolního prostředí v procesu kování

Číslo projektu: CZ.1.02/5.1.00/12.16972

Program podpory: OPŽP...více 

Projekt řeší omezování průmyslového znečistění, konkrétně emisí tuhých znečisťujících látek (TZL), které vznikají při průmyslovém zápustkovém kování. Tyto znečišťující látky jsou vypouštěny do pracovního prostoru obsluhy kovacího lisu a přes filtrační zařízení do okolního prostředí. Předmětem projektu byla instalace speciální filtrační technologie s elektrostatickým odlučovačem částic, která významně eliminuje toto riziko znečištění ovzduší a zároveň spoří provozní látky (grafit), které umožňuje opětovně je použít ve výrobním procesu, rovněž přinesla úsporu pitné vody ve výrobním procesu. Tato technologie je typu BAT (best available technology).

Tento web používá cookies za účelem optimalizace efektivního poskytování služeb. Pokud své nastavení cookies nezměníte, chápeme to jako souhlas s jejich užíváním. Další informace