Etický kodex Korporace VIVA/ALPER

Společnosti Kovárna VIVA a.s., společnost ALPER a.s. a společnost CV Machining s.r.o. tímto deklarují svůj společný záměr k respektování pravidel etiky, morálky, společenské odpovědnosti a poctivého obchodního styku, jakož i dodržování právních předpisů a mezinárodních smlouv.

Za tímto účelem společnost Kovárna VIVA a.s., společnost ALPER a.s. a společnost CV Machining s.r.o. (dále jen v textu „Společnost“, kterou se rozumí jak společnost Kovárna VIVA a.s, tak společnost ALPER a.s., tak společnost CV Machining s.r.o.) přijímá tento etický kodex jako soubor základních pravidel, hodnot a přístupů, kterými se řidí při výkonu své každodení podnikatelské činnosti. Společnost má zájem, aby při všech jejich činnostech a za všech okolností byla pravidla Etického kodexu dodržována, a tedy byly respekovány základní hodnoty a přístupy Společnosti.

Hodnoty Společnosti

Společnost je hrdá na svoji historii zakotvenou na trvalých hodnotách, tradicích a zvycích, na kterou navazuje při svém dalším rozvoji. Hodnoty Společnosti jsou založeny na respektu k právním předpisům a jejich dodržování, zohledňují základní morální a etické principy, jakož i základní zásady poctivého obchodního styku.

Společnost jedná a přijímá svá rozhodnutí v souladu se zásadami firemní kultury, společenské odpovědnosti, zaměstnanecké kolegiality a poctivého obchodního styku a v souladu s právy a povinnostmi, které vyplývají z právních předpisů, z rozhodnutí orgánů veřejné moci a ze smluvních vztahů, jejichž je účastníkem.

Jednání obchodních partnerů v souladu s právem a etickými zásadami považuje Společnost za neopomenutelnou podmínku vzájemné spolupráce.

Řídící aktivity Společnosti zahrnující též řízení podnikatelských a procesních rizik podle norem Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO), mezinárodních norem pro systémy řízení kvality (QMS) včetně normy IATF 16949, zásad společenské odpovědnosti firem (Corporate Social Responsibility – CSR), které jsou Společností důsledně prosazovány, soustavně je vyhodnocována jejich účinnost a přijímána opatření k jejich zlepšování.

VIVA kodex

Základní klíčové hodnoty Společnosti představují následující 4 pilíře

ZÁKAZNÍCI

Zákazník je partner, který přináší Společnosti profit a znalosti, díky kterým se mohou Společnost i jednotlivci dlouhodobě rozvíjet. Zákazník je partnerem, kterému Společnost naslouchá, aby mu porozuměla a uměla s ním efektivně spolupracovat. Společnost usiluje o to, aby nejlepší firmy světového průmyslu byly jejími nejspokojenějšími zákazníky.

Se všemi obchodními partnery jedná Společnost čestně a transparentně, s úctou a spravedlivě, což považuje za základ úspěšného a trvalého obchodního vztahu.

Společnost vybírá dodavatele s důkladnou péčí tak, aby byla dodržena kvalita jejich výrobků.

Společnost má zájem na soustavné spolupráci se svým obchodním partnerem. Úspěch obchodního partnera je úspěchem i Společnosti. Společnost vyznává jednotu slov a činů; co slíbí, to splní. Společnost podporuje etickou podnikatelskou kulturu; své povinnosti plní pečlivě, poctivě a čestně.

ZAMĚSTNANCI

Společnost usiluje o to, aby všichni zaměstnanci rozuměli své práci, dobře ji ovládali, chápali její význam v rámci Společnosti a byli za to spravedlivě a včasně ohodnoceni. Společnost nad rámec zákona poskytuje zaměstnancům sociální a jiné výhody. Společnost vytváří dobré pracovní podmínky, staví na vzájemné spolupráci a vnitřní motivaci zaměstnanců. Zájem Společnosti je, aby byl pracovní život jejich zaměstnanců v rovnováze se soukromým životem.

Společnost si váží svých zaměstnanců

Společnost dbá na dodržování lidských práv a bere je jako somozřejmost, nepodněcuje ani netoleruje jakékoliv projevy diskriminace. Společnost odsuzuje jakékoliv formy násilné a nucené práce. Společnost dbá na ochranu soukromí zaměstnanců. Společnost klade důraz na výkon práce v pracovněprávním vztahu v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Jiný výkon práce nepřipouští a odsuzuje.

Společnost na jejich pracovištích zajišťuje odbornou přípravu žáků středních odborných škol a studentů vysokých škol, na základě smluv s těmito školami ve zvláštním režimu odpovídajímu věku, znalostem a zkušenostem žáků a studentů.

Společnost respektuje práva zaměstnanců včetně práva se sdružovat a kolektivně vyjednávat. Společnost respektuje pozici odborové organizace a jakožto zástupce svých zaměstnanců a považuje ji za partnera v sociálním dialogu.

Společnost se zaměstnanci soustavně komunikuje včetně setkání a porad s vedením Společnosti a ostatními vedoucími zaměstnanci a informování zaměstnanců o aktuálních záležitostech prostřednictvím účinných informačních prostředků. Společnost pravidelně provádí šetření spokojenosti a motivace zaměstnanců.

Společnost uplatňuje politiku upozorňování na škodlivé jevy Whistle-blowing policy. Společnost umožňuje svým zaměstnancům i třetím osobám upozorňovat na škodlivé jevy, podávat dotazy a stížnosti. Společnost se důsledně všemi upozorněními, dotazy a stížnosti zabývá, řeší je a využívá k dalšímu zlepšování. Společnost garantuje všem ochranu před jakýmkoli postihem z důvodu v dobré víře podaných upozornění na škodlivé jevy, dotazů či stížností.

Společnost nezaměstnává žádnou osobu, jejíž věková hranice by byla nižší než zákonem stanovená hranice pro vznik pracovněprávního vztahu.

Společnost důsledně dbá na bezpečnost a ochranu zdraví

Bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců Společnosti je nedílnou součástí veškerých jejich aktivit a má nejvyšší prioritu. Společnost vytváří co nejpříznivější pracovní podmínky. Společnost dodržuje bezpečnostní program prevence havárií; dbá na to, aby každá pracovní činnost byla prováděna bezpečnými pracovními postupy.

Společnost zpracovala a soustavně vyhodnocuje a aktualizuje systém identifikace a hodnocení rizik možného poškození zdraví při práci, obsahující též opatření k odstraňování rizik poškození zdraví. Společnost zaměstnancům poskytuje ochranné osobní pracovní prostředky podle seznamů vyhotovených pro každé pracovní místo.

Společnost důsledně zajišťuje posuzování zdravotní způsobilosti svých zaměstnanců v systému pracovně léjkařských prohlídek, nepřipouští výkon práce neodpovídající zdravotní způsobilosti zaměstnance.

Společnost klade důraz na prevenci. Společnost soustavně vzdělává a vychovává své zaměstnance k bezpečné práci a k ochraně zdraví.

ZLEPŠOVÁNÍ

Společnost neustále hledá cesty jak neplýtvat, a při zachování maximální kvality vyrábět jednodušeji, rychleji a levněji.

Společnost zavazuje, že pro obchodní partnery vytváří hodnoty. Společnost ve vztahu k jejím výrobkům uplatňuje princip trvalého zlepšování, zvyšování jejich přidané hodnoty, při současném snižování zátěže životního prostředí. Společnost uplatňuje strategii nulových chyb.

ZODPOVĚDNOST

Společnost odpovídá za své jednání, za svěřené činnosti i prostředky. Princip zodpovědnosti přijímá Společnost jako vnitřní závazek, na který se druzí mohou spolehnout. Je to naše kvalita na všech úrovních a v každém z nás.

Ve vizích, plánech a rozhodnutích Společnosti jsou vždy zohledněny zájmy jejich obchodních partnerů a zaměstnanců, dopady na regiony, v nichž Společnost působí a vliv na jejich obyvatele a životní prostředí.

Společnost usiluje o to, aby její vztahy s obchodními partnery, orgány veřejné moci, jejími zaměstnanci, odborovou organizací a veřejností byly dlouhodobě etablované, stabilní a založené na vzájemném respektu a na oprávněné důvěře v poctivé jednání.

Společnost podporuje regiony, v nichž působí a snaží se přispívat k dalšímu zlepšování kvality života jejich obyvatel.

Společnost odsuzuje jakékoliv projevy korupce

Společnost vyznává nulovou toleranci vůči nabízení či přijímání úplatků.

Společnost přísně vede zaměstnance k tomu, aby se zdrželi jakéhokoliv korupčního jednání; nikdo nesmí v souvislosti s výkonem práce pro Společnost, jejím jménem nebo s odkazem na ni vyžadovat nebo přijímat jakékoliv plnění výměnou za poskytnutí nebo příslib poskytnutí jakékoliv výhody, ani takové plnění nabízet či poskytovat.

Společnost respektuje hospodářskou soutěž a duševní vlastnictví, chrání osobní údaje

Společnost je zastáncem svobodné, čestné a spravedlivé hospodářské soutěže; nečiní nic, co by takovou soutěž narušilo.

Společnost a její zaměstnanci nejednají v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, jež upravují hospodářskou soutěž.

Společnost důsledně chrání práva vyplývající z duševního vlastnictví a dodržuje veškeré právní předpisy tuto oblast upravující. Společnost dbá na ochranu obchodního tajemství, ale i citlivých a důvěrných informací o svých zákaznících a obchodních partnerech, které v souvislosti se svou činností získala.

Osobní údaje svých zaměstnanců, jakož i všech jiných osob, jejichž osobní údaje jí byly poskytnuty, zpracovává vždy jen v souladu s právními předpisy a dodržuje veškeré zásady jejich ochrany stanovené právními předpisy.

Společnost chrání životní prostředí

Ochrana životního prostředí je zásadní součástí politiky Společnosti. Společnost má trvalý zájem na zlepšování kvality životního prostředí.

Společnost se aktivně podílí na odstraňování následků své podnikatelské činnosti a úpravou technologických postupů se snaží o minimalizaci dopadů výrobních procesů na životní prostředí.

K naplnění zásad ochrany životního prostředí zřídila a uplatňuje systémy nakládání s odpady preferující recyklaci, zacházení s chemickými látkami a hospodaření s energiemi.

VIVA kodex

Závěrečná ustanovení

Tento kodex je základním východiskem vnitřních předpisů Společnosti.

Etickým kodexem se řídí veškeré činnosti a rozhodnutí Společnosti a všichni její zaměstnanci jsou povinni jej dodržovat.

Etický kodex nabývá účinnosti dne 25.10.2018.

Ing. František Červenka, předseda představenstva